6; ἡ γένεσι`2; οὕτως ἦν. μνηστευ;θείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθε;ῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύμα`4;ος ἁγίου.

Matt. 1:18 Now Jesus Christ's birth was thus: At the espousal of His mother, Mary, to Joseph, ere their coming together, she was found pregnant by holy spirit.

Notice the ἦν in Matt. 1:18 translated...."was thus" ...is the identical Greek word for the three uses of "was" in John 1:1.

This is clear textual evidence that the LOGOS is that which came about toward God in the beginning.....just as the birth of Lord Jesus came about in due time in Mary.

This refutes the problematic notion of a literal preexistence of the man, Lord Messiah Jesus....

Obviously true men do not literally preexist, but come into being at the time that God has arranged.